Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Nová Dedina Hľadať
 
 

Dane a poplatky

Hodnota pozemkov v obci Nová Dedina pre výpočet dane z nehnuteľnosti na rok 2017
 

Kataster Tekovská  Nová Ves:
Orná pôda:                         0,5178€/m2
Trvalý trávnatý porast:       0,0534€/m2
Lesné pozemky:                0,0819€/m2
 

Kataster Opatová:
Orná pôda:                          0,3906€/m2
Trvalý trávnatý porast:        0,0166€/m2
Lesné pozemky:                 0,0600€/m2
 

Kataster Gondovo:
Orná pôda:                           0,4321€/m2
Trvalý trávnatý porast:         0,0740€/m2
Lesné pozemky:                  0,0584€/m2
 

Kataster Tekovská Nová Ves, Opatová, Gondovo:
Záhrady:                                                                             1,85€/m2
Zastavané plochy a nádvoria:                                        1,85€/m2
Ostatné plochy s výnimkou stavebných pozemkov:  0,185€/m2
Stavebné pozemky:                                                       18,58€/m2
 

Ročná sadzba dane z pozemkov je pre jednotlivé druhy pozemkov nasledovná:
a/ orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady:                   0,40% zo základu dane
b/ trvalé trávnaté porasty:                                                        0,40% zo základu dane
c/ záhrady:                                                                                  0,40% zo základu dane
d/ lesné pozemky, a ktorých sú hospodárske lesy:           1,00% zo základu dane
e/ zastavané plochy a nádvoria:                                             0,40% zo základu dane
f/ stavebné pozemky:                                                                0,40% zo základu dane
g/ ostatné plochy okrem stavebných pozemkov:                 0,40% zo základu dane
 

Ročná sadzba dane zo stavieb v €/m2 je pre jednotlivé druhy stavieb nasledovná:
a/ stavby na bývanie a ostatné stavby tvoriace príslušenstvo hlavnej stavby:                    0,100€ 
b/ stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby využívané na skladovanie
    vlastnej pôdoh. produkcie, stavby pre vodné hospodárstvo okrem stavieb

    na skladovanie inej ako vlastnej pôdoh. produkcie a stavieb na administratívu:          0,085€

c/ stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu:     0,135€ 
d/ samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby 
     určené alebo používané na tieto účely, postavené mimo obytných domov:                   0,165€
e/ priemyselné stavby a stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu
     okrem stavieb na skladovanie a administratívu:                                                                 0,350€
f/ stavby na ostatnú podnikateľskú a zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu: 0,750€
g/ ostatné stavby:                                                                                                                            0,165€
 

Pri viacpodlažných stavbách sa určuje príplatok 0,100€ za každý aj začatý m2 zastavanej plochy za každé nadzemné podlažie s výnimkou stavieb na bývanie a ostatných stavieb tvoriacich príslušenstvo hlavnej stavby , kde sa určuje príplatok 0,040€ za m2 za každé podlažie.
Ročná sadzba dane z bytov je 0,140€ za každý aj začatý m2 zastavenej plochy bytu a nebytového priestoru.


 

dnes je: 14.10.2019

meniny má: Boris

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka