Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Nová Dedina Hľadať
 
 

Komisie pri OZ

Zloženie komisií pôsobiacich pri OZ
Komisia verejného poriadku  
Jozef Mäsiar, predseda komisiePoslanec OZ+421 (0)907 683 411
Pavel Slúka, člen komisieOdborník z radov občanov 
Ľuboš Nedorolík, člen komisieOdborník z radov občanov 
Miroslav Čecha, člen komisieOdborník z radov občanov 
Komisia stavebná  
Ing. Ján Jeleň, predseda komisiePoslanec OZ+421 (0)903 658 872
Robert Holečka, člen komisiePoslanec OZ 
Ing. Jozef Pánik, člen komisieOdborník z radov občanov 
Ing.Peter Tošál, člen komisieOdborník z radov občanov 
Komisia ekonomická  
Ing. Anna Pastierová, predseda komisiePoslankyňa OZ+421 (0)908 583 396
Ing. Miloš Mäsiar, člen komisiePoslanec OZ 
Klaudia Halamová, člen komisiePoslankyňa OZ 
Božena Pániková, člen komisieOdborník z radov občanov 
Miroslava Mikulová, člen komisieOdborník z radov občanov 
Komisia kultúry, životného prostredia, školstva a športu  
Mgr. Michala Maľová, predseda komisiePoslankyňa OZ+421 (0)915 605 765
Branislav Juroško, člen komisiePoslanec OZ 
Milan Vrablec, člen komisiePoslanec OZ 
Mirka Ferenciová, člen komisieOdborník z radov občanov 
Anna Grausová, člen komisieOdborník z radov občanov 
Michal Frtús, člen komisieOdborník z radov občanov 
Komisiu na kontrolu funkcií, činnosti, zamestnaní a majetkových pomerov starostu obce  
Ing. Miloš Mäsiar, predseda komisiePoslanec OZ+421 (0)903 582 389
Ing. Ján Jelen, člen komisiePoslanec OZ 
Mgr. Michala Maľová, člen komisiePoslanec OZ 

Náplň práce komisií pri obecnom zastupiteľstve

 

Komisia ekonomická

 

 • prejednáva návrh rozpočtu obce a jeho zmeny,
 • predkladá správy o čerpaní rozpočtu a záverečnom účet obce,
 • prejednáva návrh všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach a poplatkoch,
 • prejednáva návrhy prijatia úverov a pôžičiek obce,
 • dohliada na hospodárenie a nakladanie s majetkom obce a majetkom vo vlastníctve
 •  štátu prenechanom na dočasné hospodárenie, ak to určujú zásady hospodárenia s majetkom obce,

Komisia stavebná

 • posudzuje koncepcie z hľadiska rozvoja obce,
 • posudzuje projekty na čerpanie štátnych fondov a fondov EÚ v oblasti svojej pôsobnosti,
 • posudzuje vlastnú investičnú činnosť obce v záujme zabezpečenia potrieb obyvateľov obce a rozvoja obce,
 • posudzuje územnoplánovaciu dokumentáciu obce, jej obstarávanie, schvaľovanie a zmeny,
 • spolupôsobí pri príprave vlastnej investičnej a podnikateľskej činnosti obce z územnoplánovacieho hľadiska,
 • predkladá iniciatívne návrhy na rozvoj dopravy a miestnych komunikácií,

 

 

Komisia verejného poriadku

 

 • predkladá podnety na zabezpečenie verejného poriadku,
 • spolupôsobí pri riešení susedských sporov, alebo priestupkov proti spolunažívaniu,
 • podáva podnety na ochranu majetku obce a majetku občanov,
 • podáva podnety na zabezpečenie poriadku a čistoty na verejných priestranstvách obce a verejne prístupných miestach

 

Komisia kultúry, športu a školstva

 • organizuje kultúrno- spoločenský život v obci v rámci plánu kultúrnych podujatí pre príslušný rozpočtový rok
 • navrhuje obecnému zastupiteľstvu akcie a požiadavky na finančné zabezpečenie kultúrnych podujatí vrátane poverenia zodpovedného organizátora podujatia
 • dbá na organizovanie kultúrnych akcií a podujatí umožňujúcich kultúrne vyžitie pre všetky vekové a hodnotovo orientované skupiny obyvateľov
 • napomáha udržiavaniu tradícií a zvykov v obci, rozširuje počet podujatí pre príslušné vekové skupiny občanov
 • zapája mládež do organizovania vlastných kultúrnych podujatí, podporuje krúžkovú činnosť detí a ich účasť a prezentáciu na kultúrnych podujatiach v obci
 • komisia je koordinátorom a tvorcom plánu telovýchovných a športových podujatí v obci v rámci kalendárneho roka
 • predkladá návrhy na technické dobudovanie športových objektov v obci a odporúča obecnému zastupiteľstvu a starostovi obce spôsob resp. potrebu zainteresovania sa obce do týchto projektov    

 

dnes je: 14.10.2019

meniny má: Boris

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka