Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Nová Dedina Hľadať
 
 

Matrika

1. POTVRDENIE O PRIJATÍ PREDOŠLÉHO PRIEZVISKA PO ROZVODE MANŽELSTVA
2. SPRACOVANIE ZMIEN V OSOBNÝCH ÚDAJOCH OBČANOV
3. URČENIE OTCOVSTVA PRED ALEBO PO NARODENÍ DIEŤAŤA
4. UZATVÁRANIE MANŽELSTIEV OBČANOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY A CUDZINCOV
5. UZATVORENIE MANŽELSTVA
6. VEDENIE OSOBITNEJ MATRIKY
7. VYSTAVENIE DRUHOPISU RODNÉHO / SOBÁŠNEHO / ÚMRTNÉHO LISTU
8. ZÁPIS NARODENIA DO MATRIKY
9. ZÁPIS ÚMRTIA DO MATRIKY


1. POTVRDENIE  O PRIJATÍ  PREDOŠLÉHO  PRIEZVISKA  PO  ROZVODE  MANŽELSTVA

Manžel, ktorý pri uzavretí manželstva prijal priezvisko druhého manžela ako spoločné priezvisko, môže do troch mesiacov po právoplatnosti rozhodnutia o rozvode manželstva matričnému úradu oznámiť, že opäť prijíma svoje predošlé priezvisko.

Potrebné doklady:
- Oznámenie o prijatí predošlého priezviska po rozvode manželstva

- Právoplatný rozsudok o rozvode manželstva (fotokópia)
- Sobášny list
- Občiansky preukaz

Vybavuje: Matričný úrad Nová Dedina
Kontakt: tel.: 036/6389410 alebo e-mail: matrika@novadedina.sk
Doba vybavenia: 1 mesiac
Poplatok:  bez poplatku


 

2. SPRACOVANIE  ZMIEN  V OSOBNÝCH  ÚDAJOCH OBČANOV

Matrika vykonáva dodatočné záznamy do matrík o zmene alebo doplnení údajov v zápisoch na základe verejných listín vydaných súdmi a inými úradmi.

Potrebné doklady:
- Hlásenie na dodatočný zápis alebo zmenu v matrike podľa okolností
- Právoplatné súdne rozhodnutie
- Zmena alebo oprava rodného čísla

Vybavuje: Matričný úrad Nová Dedina
Kontakt: tel.: 036/6389410 alebo e-mail: matrika@novadedina.sk
Doba vybavenia: 1 mesiac
Poplatok: Návrat k predchádzajúcemu priezvisku bez poplatku, ostatné zmeny s poplatkom, podľa platného sadzobníka správnych poplatkov (príloha zákona 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov). Poplatok sa platí v hotovosti v pokladni OcÚ.


 

3. URČENIE  OTCOVSTVA  PRED  ALEBO PO  NARODENÍ  DIEŤAŤA
Ak rodičia dieťaťa nie sú zosobášení, môžu pred narodením alebo po narodení dieťaťa určiť k dieťaťu otcovstvo súhlasným vyhlásením.
Potrebné doklady:
- Občiansky preukaz matky a otca
- Rozsudok o rozvode matky (ak je rozvedená)
Vybavuje: Matričný úrad Nová Dedina

Kontakt: tel.: 036/6389410 alebo e-mail: matrika@novadedina.sk

Doba vybavenia: na počkanie
Poplatok: bez poplatku


 

4. UZATVÁRANIE  MANŽELSTIEV  OBČANOV  SLOVENSKEJ  REPUBLIKY  A  CUDZINCOV

1. Uzatváranie manželstiev občanov Slovenskej republiky s cudzincami alebo osobami bez štátnej príslušnosti v Slovenskej   republike  sa   spravuje   právnym  poriadkom Slovenskej  republiky  (§  20  zákona  č.  97/1963  Zb.  o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom).

2.. K  oznámeniu   o  uzavretie  manželstva  predloží cudzinec matričnému úradu:
- rodný list
- doklad o štátnom občianstve
- úmrtný list zomretého manžela (v prípadoch ovdovených) alebo súdne rozhodnutie o prehlásení manžela za mŕtveho, opatrené doložkou o právoplatnosti,
- rozhodnutie  o  rozvode   manželstva  opatrene  doložkou právoplatnosti (v prípadoch rozvedených žiadateľov),
- potvrdenie o  bydlisku a rodinnom  stave a osvedčenie  o právnej  spôsobilosti k  uzavretiu manželstva,  v ktorom príslušné úrady cudzieho štátu okrem údajov o cudzincovi (meno, priezvisko,  dátum a miesto  narodenia, bydlisko) uvedú,  že  je  spôsobilý  podľa  zákona jeho domovského štátu   uzavrieť   manželstvo   (platí   6  mesiacov  od vyhotovenia) .

3. Náležitosti cudzozemských  dokladov sú  uvedené v článku 3 tejto smernice.

4. Manželstvo občana Slovenskej republiky uzavreté na zastupiteľskom úrade cudzieho štátu v Slovenskej republike je neplatné (§  5 zákona číslo 94/1963 Zb.  v znení zákona číslo 132/1982 Zb. o rodine).


Poučenie pre snúbencov:
1. Oznámenie o uzavretí manželstva treba vyplniť presne podľa predtlače, čitateľne, písacím strojom alebo paličkovým písmom. Žiadosť podpíšu obaja snúbenci pred matrikárom
2. Oznámenie sa podáva na matričnom úrade, v obvode ktorého sa manželstvo uzatvára, pri uzavretí manželstva pred orgánom štátu vždy na príslušnom matričnom úrade podľa miesta trvalého pobytu jedného zo snúbencov.
 

K žiadosti treba pripojiť tieto doklady : *)
A. SLOBODNÍ:
a) vlastné rodné listy
b) platné občianske preukazy (občiansky preukaz nahrádza doklad o slovenskom štátnom občianstve a doklad o trvalom pobyte), ak bol občiansky preukaz vydaný do 1.  9.  1993 a nie je v ňom vyznačené štátne občianstvo je potrebné predložiť osvedčenie o štátnom občianstve Vojaci, ktorí nevlastnia občiansky preukaz predložia vojenský preukaz (knižku).
B.  OVDOVELÍ
a) všetky doklady uvedené pod bodom A. a okrem toho ešte :
b) úmrtný list manžela(ky), alebo právoplatné súdne rozhodnutie o dôkaze smrti, alebo vyhlásenie manžela za mŕtveho.
C. ROZVEDENÍ
a) všetky doklady uvedené pod bodom A. a okrem toho ešte :
b) právoplatné súdne rozhodnutie. ktorým bolo skoršie manželstvo rozvedené (pred rokom 1950 rozlúčené).
Maloleté osoby (od 16 do 18 rokov) predkladajú tiež právoplatné rozhodnutie súdu o povolení uzavrieť manželstvo.
Snúbenci sa môžu dohodnúť, či priezvisko jedného z nich bude ich spoločným priezviskom, alebo či si ponechajú každý svoje doterajšie priezviska. Ak si ponechajú svoje doterajšie priezviská, vyhlásia, ktoré z ich priezvisk bude priezviskom spoločných detí.
Ak nevesta má už dieťa, ktorého otec nie je známy, môže sa so snúbencom dohodnúť, že ich spoločné priezvisko bude aj priezviskom tohto jej dieťaťa. Otcom dieťaťa týmto daním priezviska sa manžel matky nestáva.
Ak ženích alebo nevesta majú detí, ktorých otec alebo matka sú známi : priezvisko dieťaťa (deti) sa uzavretím manželstva nemení. Zmena priezviska týchto detí sa môže vykonať len podľa osobitných predpisov.
D. CUDZINCI PREDLOŽIA :
a) všetky doklady uvedené pod bodom A (príp. B, C) a okrem toho ešte :
b) osvedčenie o právnej spôsobilosti na uzavretie manželstve s príslušnými overeniami
c) ak majú doklady pod bodom A, 3, C. D písané v cudzom jazyku je potrebné k nim doložiť aj preklad súdneho tlmočníka
d) vyššie uvedené doklady sú povinní snúbenci predložiť matričnému úradu najmenej 14 dní pred uzavretím manželstva (§ 28 zák. č. 154/1994 z. 2.}.
*) Pokiaľ obidvaja snúbenci sú slovenskými občanmi

Výňatok zo zákona NR SR č. 154/1994 Z. z. o matrikách
Interpretácia § 27 a § 28 Postup pred uzavretím manželstva


 

5. UZATVORENIE MANŽELSTVA

Žiadosť o uzatvorenie manželstva podávajú na matričnom úrade obaja partneri. Pre podanie žiadosti o uzatvorenie manželstva je príslušný ten matričný úrad, kde má jeden zo snúbencov trvalý pobyt. Na odôvodnenú žiadosť snúbencov môže miestne príslušný matričný úrad povoliť uzatvorenie manželstva pred iným matričným úradom.

Ak ide o uzatvorenie manželstva na matričnom úrade, dohodne pracovníčka matriky s partnermi čas a miesto obradu. V Novej Dedine sa sobáše konajú v sobotu v sobášnej sieni Obecného úradu. Ak ide o uzatvorenie manželstva pred orgánom cirkvi, zašle matričný úrad vyplnené tlačivo administrátorovi príslušného farského úradu.

Matrika po uzatvorení manželstva vystaví sobášny list a vykoná zápis do knihy manželstiev.

Potrebné doklady:
Žiadosť o uzatvorenie manželstva (tlačivo Vám poskytne Matričný úrad)
Rodný list obidvoch snúbencov
Občianske preukazy obidvoch snúbencov
Rozvedený žiadateľ predkladá právoplatný rozsudok o rozvode
Vdovec / vdova predkladá úmrtný list predchádzajúceho manžela/manželky
V prípade sobáša maloletého je potrebné predložiť Povolenie súdu na uzatvorenie manželstva maloletému
Cudzinec pred uzavretím manželstva v Slovenskej republike je povinný predložiť matričnému úradu najmenej 14 dní pred uzavretím manželstva tieto doklady:
- rodný list
- doklad o spôsobilosti na uzavretie manželstva
- doklad o štátnom občianstve
- doklad o pobyte
- potvrdenie o osobnom stave
-úmrtný list zomretého manžela, prípadne aj sobášny list zaniknutého manželstva, ak ide  o ovdoveného cudzinca
- právoplatný rozsudok o rozvode manželstva, ak je cudzinec, ktorý chce uzavrieť manželstvo rozvedený
- doklad, ktorým možno preukázať totožnosť
Tieto doklady musia byť opatrené predpísaným overením, aby spĺňali dôkaznú moc verejnej listiny
Doklady musia byť preložené súdnym tlmočníkom.
Povolenie na uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá trvalý pobyt v matričnom obvode

Vybavuje: Matričný úrad Nová Dedina
Kontakt: tel.: 036/6389410 alebo e-mail: matrika@novadedina.sk
Doba vybavenia: na počkanie
Poplatok: Podľa platného sadzobníka správnych poplatkov (príloha zákona 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov). Poplatok sa platí v hotovosti v pokladni OcÚ.
 


6. VEDENIE OSOBITNEJ MATRIKY

Do osobitnej matriky v Bratislave sa zapisujú všetky matričné udalosti, ktoré nastali slovenským občanom v cudzine:
- narodenie dieťaťa v cudzine

- uzatvorenie manželstva v cudzine

- úmrtie občana v cudzine

Tieto udalosti nahlási občan na príslušnú matriku podľa miesta trvalého pobytu, ktorá zabezpečí zápis do osobitnej matriky a vystavenie matričných dokladov na použitie v SR.

UPOZORNENIE:

Pracovisko Osobitnej matriky nepreberá žiadne žiadosti na zápis od občanov. Žiadosť na zápis do osobitnej matriky sa podáva na matričnom úrade, v obvode ktorého má žiadateľ trvalý pobyt. Žiadateľ je povinný k žiadosti na zápis do osobitnej matriky predložiť doklady, ktoré majú na území SR dôkaznú moc verejných listín.

Listiny vydané úradmi v cudzine, ktoré v mieste vydania sú verejnými listinami, majú na území SR dôkaznú moc verejných listín, iba ak sú opatrené predpísanými overeniami.

Zápis do osobitnej matriky môže byť vykonaný iba na základe platnej verejnej listiny. Rodný list alebo sobášny list vydaný v cudzine je na území SR platný iba vtedy, ak je opatrený vyšším osvedčením orgánu v štáte vydania a legalizovaný zastupiteľským úradom SR v štáte (alebo pre štát) v ktorom bol vydaný, prípadne APOSTILLOU podľa Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia, ak medzinárodná zmluva neustanovuje inak. Doklady musia byť preložené súdnym tlmočníkom.

Potrebné doklady:
- Rodný list, Osvedčenie o štátnom občianstve pre dieťa, ktoré sa narodilo v cudzine (vybavíte: Obvodný úrad Bratislava I. Staromestská 6, 814 71 Bratislava, č.t.: 02/59312111)
- Sobášny list
- Úmrtný list

Vybavuje: Matričný úrad Nová Dedina
Kontakt: tel.: 036/6389410 alebo e-mail: matrika@novadedina.sk
Doba vybavenia: do 3 mesiacov
Poplatok: bez poplatku
 


7. VYSTAVENIE DRUHOPISU RODNÉHO / SOBÁŠNEHO / ÚMRTNÉHO LISTU

Občan môže požiadať o vystavenie druhopisu matričných dokladov (rodného listu, sobášneho listu, úmrtného listu) ktoré sa týkajú jeho, alebo člena jeho rodiny na príslušnej matrike, ktorá vystavila prvopis dokladu.

Potrebné doklady:
- Občiansky preukaz
Vybavuje: Matričný úrad Nová Dedina
Kontakt: tel.: 036/6389410 alebo e-mail: matrika@novadedina.sk
Doba vybavenia: na počkanie
Poplatok: Podľa platného sadzobníka správnych poplatkov (príloha zákona 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov). Platí sa v hotovosti v pokladni OcÚ.


 

8. ZÁPIS NARODENIA DO MATRIKY

Narodenie dieťaťa je potrebné nahlásiť na príslušnú matriku podľa miesta narodenia. Matrika zapíše narodenie dieťaťa do knihy narodení, vystaví rodný list a žiadosť o príspevok pri narodení dieťaťa.

Potrebné doklady:
Dieťa narodené v platnom manželstve:
- občiansky preukaz rodičov
- sobášny list
Dieťa narodené slobodnej matke:
- občiansky preukaz
Dieťa narodené rozvedenej matke:
- právoplatný rozsudok o rozvode
- občiansky preukaz
Dieťa narodené vdove:
- úmrtný list zosnulého manžela
- občiansky preukaz

Vybavuje: Matričný úrad Nová Dedina
Kontakt: tel.: 036/6389410 alebo e-mail: matrika@novadedina.sk
Doba vybavenia: na počkanie
Poplatok: bez poplatku9. ZÁPIS ÚMRTIA DO MATRIKY

Úmrtie občana je potrebné nahlásiť na matričnom úrade, kde nastala udalosť. Matrika zapíše úmrtie do knihy úmrtí a vystaví úmrtný list a žiadosť o príspevok na pohreb. Na požiadanie vystaví potvrdenie o vybavovaní pohrebu pre zamestnávateľa.

Potrebné doklady:
- List o prehliadke mŕtveho - vystaví lekár
- Občiansky preukaz zomrelého

Vybavuje: Matričný úrad Nová Dedina
Kontakt: tel.: 036/6389410 alebo e-mail: matrika@novadedina.sk
Doba vybavenia: na počkanie
Poplatok: bez poplatku


 

dnes je: 22.9.2019

meniny má: Móric

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka