Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Nová Dedina Hľadať
 
 

Nakladanie s komunálnymi odpadmi vrátane triedeného zberu

Podrobný popis systému nakladania s komunálnymi odpadmi vrátane triedeného zberu v obci Nová Dedina

 

 

Nakladanie s komunálnymi odpadom a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Nová Dedina je určené vo Všeobecnom záväznom nariadení  obce Nová Dedina č. 3/2017 

 

Používané skratky:

BRKO: biologicky rozložiteľný komunálny odpad,

BRKRO: biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad,

BRO: biologicky rozložiteľný odpad,

DSO: drobný stavebný odpad,

KO: komunálny odpad,

MSN: malé smetné nádoby,

OcÚ: Obecný úrad,

OO: objemný odpad,

ZKO: zmesový komunálny odpad.

 

Systém zberu, prepravy, zhodnocovania a zneškodňovania KO a jeho zložiek

 

ZKO a OO vznikajúci na území obce je zneškodňovaný na skládke v Novom Tekove – Tekovská ekologická, s.r.o.

BRO vznikajúce na území obce sú zhodnocované v Novom Tekove – Tekovská ekologická, s.r.o.

Jednotlivé zložky KO z triedeného zberu sú prepravované spoločnosťou - Združenie obcí pre separovaný zber „Tatiar“ na skládku v Novom Tekove.

Pôvodca komunálnych odpadov ukladá odpad len do zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu odpadov v obci.

Pôvodca komunálnych odpadov je povinný triediť zložky z komunálnych odpadov.

Počet a druh zberných nádob pre odvoz ZKO, ktorého pôvodcom sú právnické osoby a fyzické osoby - podnikatelia určí majiteľ alebo správca objektu po dohode s pracovníkom Obecného úradu v Novej Dedine podľa očakávaného množstva a frekvencie jeho odvozu. Ak obec kontrolou vykonanou u pôvodcu, alebo držiteľa odpadu zistí, že vzhľadom na množstvo ním produkovaných odpadov počet zberných nádob nestačí, môže mu nariadiť používanie ďalšej (resp. väčšej) zbernej nádoby.

Majitelia objektov alebo správcovia sú povinní určiť miesto pre zberné nádoby tak, aby bolo možné bez časových strát a zvláštnych ťažkostí vyprázdniť nádoby, ak nebolo stanovené inak.

Právnická alebo fyzická osoba – podnikateľ, musí mať v spolupráci s obcou Nová Dedina zbernú nádobu – kontajner označenú názvom firmy.

Pri zriaďovaní a projektovaní stanovíšť zberných nádob treba hlavne dbať na to, aby:

Vlastník (užívateľ, správca) nehnuteľnosti je povinný zriadiť vyhradené miesto pre zberné nádoby. Pri jeho určovaní musí dbať na to, aby :

 1. zberné nádoby neboli trvalo umiestnené na komunikácii, chodníku alebo parkovisku,
 2. vyhradené miesto umožňovalo ľahký a dostatočne široký prístup ku zberným nádobám pre účely prepravy,

Na chodníkoch môžu byť zberné nádoby umiestnené len na dobu nevyhnutnú počas zberu. Za odpad umiestnený v zbernej nádobe resp. v zbernom vreci je zodpovedný do doby odvozu majiteľ – správca objektu, obytného domu, prevádzky t. j. pôvodca odpadu.

Majiteľ alebo správca objektu je povinný postarať sa o to, aby boli odpady v zberných nádobách a zberných vreciach riadne pripravené na odvoz, t. j. aby boli riadnym spôsobom uložené v zberných nádobách a bol umožnený prístup k zberným nádobám.

Do nádob nie je dovolené ukladať odpady, ktoré nemajú povahu komunálnych odpadov. Ďalej nie je dovolené do nádob sypať horúci popol, škváru a zalievať ich vodou, odpady spaľovať, ukladať odpady mimo nádoby alebo používať zberné nádoby na iné účely.

 

Intervaly vývozov

 

Vývoz KO a jeho zložiek je v obci Nová Dedina realizovaný podľa harmonogramu vývozu, ktorý je súčasťou zmluvy s vývozcom KO. Harmonogram je štvrťročne doručovaný do domácnstí, vyvesený na úradných tabuliach, zverejnený na webovom sídle obce a zverejnený  v obecných novinách (Novodedinkách), ktoré dostávajú všetky domácnosti v obci a je aj prístupný na OcÚ v Novej Dedine.

Interval vývozov zberných nádob na ZKO je určený nasledovne :

odpad.jpg

 

Vrecia na triedený zber z domácností – na papier, plasty, kovy a BRKO sú vyvážané podľa harmonogramu vývozu, ktorý je súčasťou zmluvy s vývozcom KO.

Nádoby na triedený zber – papiera, skla, plastov, kovového šrotu, textilu, jedlých olejov a bioodpadu, ktoré sú poplatníkom k dispozícii na miestach na to učených obcou Nová Dedina.

Obyvatelia obce môžu DSO odovzdať na mieste určenom obcou. Vývoz podľa potreby zabezpečuje poverený pracovník obce alebo pôvodca DSO.

Drvenie a vývoz BRO zabezpečuje obec podľa potreby minimálne však 2 x ročne.

 

Drobné stavebné odpady

 

Drobný stavebný odpad je odpad z bežných udržiavacích prác vykonávaných fyzickou osobou alebo pre fyzickú osobu, za ktorý sa platí miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Pôvodca alebo držiteľ DSO je povinný odpad prednostne vytriediť na jednotlivé zložky (napr. betón, železobetón, tehla, asfalt, keramika, kovy, zemina a pod.) a tieto zhodnotiť opätovným použitím.

Zhromažďovať DSO na verejnom priestranstve je možné výlučne len so súhlasom a za podmienok stanovených obcou Nová Dedina.

Dopravenie DSO na miesto určené obcou si zabezpečí pôvodca DSO alebo poverený pracovník obce.

Iné nakladanie s DSO je zakázané, najmä jeho ukladanie do zberných nádob, určených pre zber KO, alebo jeho uloženie na iné miesto, ako tu uvedené a tým zakladanie nepovolenej skládky odpadu.

Ak bežné udržiavacie či rekonštrukčné práce pre fyzickú osobu vykonáva právnická osoba - podnikateľ alebo fyzická osoba - podnikateľ nejde o DSO, ale o stavebný odpad, ktorého pôvodcom je ten, kto tieto práce pre fyzickú osobu vykonáva.

 

Triedený zber komunálneho odpadu

 

Triedený zber je súčasťou systému nakladania s komunálnymi odpadmi na území obce Nová Dedina.

Pôvodcovia a držitelia KO sú povinní do určených zberných nádob a zberných vriec zbierať oddelene odpad vytriedený na jednotlivé zložky.

Obec Nová Dedina určuje nasledovné typy zberných nádob :

 1. Plastová čierna nádoba 120 l 
 2. Plastová čierna nádoba 240 l
 3. Plastová čierna nádoba 1100 l 
 4. špeciálne 1100 litrové kontajnery – žlté – na plasty a viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky (tetrapack)
 5. špeciálne 1100 litrové kontajnery – zelené – na sklo
 6. špeciálne 1100 litrové kontajnery – modré – na papier
 7. špeciálne 1100 litrové kontajnery – červené – na kov
 8. kontajner – šatstvo, textílie
 9. veľkoobjemové kontajnery

 

Na území obce Nová Dedina je zavedený Triedený zber komunálneho odpadu pre nasledovné zložky KO:

 

Triedený zber skla, papiera, plastov, kovov a viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky

 

 

 1. Zberné vrecia na triedený zber odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi (papier, sklo, plasty, kovy) sú farebne rozlíšené.
 2. Do vriec  a 1100 l kontajnerov sa  ukladajú tieto vyseparované zložky odpadov:
 1. do vriec modrej farby alebo do 1100 l kontajnera modrej farby: čistý papier, ako sú noviny, časopisy, katalógy, reklamné letáky, zošity, knihy, kancelársky papier, aj skartovaný, poskladané obaly z tvrdého kartónu alebo vlnitej lepenky. Do triedeného zberu papiera nepatria : asfaltovaný a dechtovaný papier, mokrý, mastný alebo inak znečistený papier, samoprepisovací a voskovaný papier, hygienické potreby, použité plienky.
 2. do vriec zelenej farby alebo do 1100 l kontajnera zelenej farby: biele a farebné čisté sklo rôznej veľkosti (poháre, fľaše, a pod.), sklenené črepy. Do triedeného zberu skla nepatria: keramika, drôtené a lepené sklo, vrstvené bezpečnostné sklo, autosklo, zrkadlá, porcelán, televízne obrazovky, počítačové monitory, sklo s obsahom chemických látok, horniny, obaly s obsahom nebezpečných látok (napr. obaly z chemikálií, farieb, motorových olejov a pod.),
 3. do vriec žltej farby alebo do 1100 l kontajnera žltej farby: stlačené PET fľaše neznečistené chemikáliami a olejmi, fólie, tégliky, iné stlačené plastové obaly, plastové obaly z mlieka a iných nápojov, kombinované viacvrstvové obaly, fólie kombinované s inými materiálmi, kovové obaly, konzervy, plechové obaly z nápojov. Do triedeného zberu pre plasty nepatria : novodurové rúrky a odpady obdobného charakteru, podlahové krytiny, guma, molitan, alobal, kovové obaly kombinované s iným obalom.
 1. Kovy do označenej červenej zbernej nádoby umiestnenej v obci
 2. Viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky sa zbierajú spolu so zložkou plast a následne sú dotrieďované spoločnosťou – Združenie obcí pre separovaný zber – „Tatiar“

Zberné nádoby musia byť označené štítkom s rozmermi najmenej 20 cm × 25 cm, ktorý je čitateľný, nezmazateľný, umiestnený na zbernej nádobe na viditeľnom mieste a obsahuje údaje o tom, pre odpad z ktorých výrobkov je nádoba určená.

Nakladanie s biologicky rozložiteľnými komunálnymi odpadmi zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov

 

 1. Na území obce sa zavádza zber biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov.
 2.  Pôvodcovia biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov z bytových domov tento odpad vyložia pred svoje domy odkiaľ obec zabezpečí odvoz 2 x ročne, o čom ich informuje miestnym rozhlasom,  na webovej stránke obce a spôsobom v obci obvyklým.
 3. Odvoz biologicky rozložiteľného odpadu zabezpečuje obec svojimi pracovníkmi, ktorí vykonávajú aj dohľad nad týmto odpadom a na miesto určené obcou.
 4. Zber, prepravu a zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu vznikajúceho pri údržbe verejnej zelene (vrátane zelene z cintorínov) zabezpečuje obec. Pri cintoríne sa ostatný odpad ukladá do veľkoobjemových kontajnerov. Vývoz zabezpečuje obec podľa potreby.

Nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom a biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom a reštauračným odpadom od prevádzkovateľa kuchyne

 

 1. Na obec sa nevzťahuje povinnosť zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu komunálneho odpadu pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad nakoľko

            najmenej 50% obyvateľov obce kompostuje vlastný odpad

 1. Za nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom a reštauračným odpadom, ktorého je pôvodcom zodpovedá prevádzkovateľ kuchyne.
 2. Prevádzkovateľ kuchyne je povinný zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad a reštauračný odpad, ktorého je pôvodcom.
 3. Dohľad nad prevádzkovateľom kuchyne zabezpečujú poverení pracovníci obecného úradu.

 

Spôsob a podmienky triedeného zberu elektroodpadov z domácností a použitých prenosných batérií a akumulátorov a automobilových batérií a akumulátorov

 

Elektroodpad z domácností bez narušenia celistvosti držiteľ odovzdá:

 1. na mieste, ktoré zverejní obec obvyklým spôsobom,
 2. v rámci spätného zberu priamo distribútorovi elektrozariadenia,
 3. malý elektroodpad z domácností do zberných nádob určených na zber tohto odpadu.
 4. pojazdným mobilným zberniam so zberom elektroodpadu priamo spred rodinných domov, alebo spred bytových domov.

Použité prenosné batérie a akumulátory a automobilové batérie a akumulátory bez narušenia celistvosti držiteľ odpadu odovzdá:

 1. do zberných nádob určených na zber tohto odpadu na mieste určenom v rámci zavedeného systému oddeleného zberu batérií a akumulátorov z komunálnych odpadov, alebo organizácií zodpovednosti výrobcov pre batérie a akumulátory, konkrétne miesta zberu batérií a akumulátorov zverejňuje obec obvyklým spôsobom,

v rámci spätného zberu priamo distribútorovi batérií a akumulátorov.

 

 

 

 

Spôsob spätného zberu odpadových pneumatík

 

 1. Spätný zber odpadových pneumatík je bezplatný zber odpadových pneumatík, ktorý obec vykonáva na mieste určenom obcou.

Konečný používateľ pneumatiky je povinný pneumatiku po tom, ako sa stala odpadovou pneumatikou, odovzdať distribútorovi pneumatík na miesto určené obcou, ak tak obec určí okrem odpadových pneumatík umiestnených na kolesách starého vozidla odovzdávaného osobe oprávnenej na zber starých vozidiel alebo spracovateľovi starých vozidiel.

 

Spôsob zberu veľkoobjemového odpadu

 

 1. Zber a preprava objemného odpadu sa uskutočňuje organizáciou poverenou zberom dvakrát ročne.
 2. Pre tento účel obec zabezpečí u organizácii poverenej zberom pristavenie veľkoobjemového kontajnera na vhodných miestach v obci a túto skutočnosť zverejní spôsobom v obci obvyklým (miestny rozhlas, oznam na úradných tabuliach, web)

 

Spôsob a podmienky triedeného zberu veterinárnych liekov a humánnych liekov nespotrebovaných fyzickými osobami a zdravotníckych pomôcok

 

Veterinárne a humánne lieky a zdravotné pomôcky nespotrebované fyzickými osobami držiteľ odpadu odovzdá verejnej lekárni.

 

Spôsob a podmienky triedeného zberu jedlých olejov a tukov

 

 1. Držiteľ odpadu jedlých olejov a tukov z domácností zhromažďuje jedlé oleje a tuky oddelene od iných zložiek komunálnych odpadov vo vhodných uzatvárateľných nádobách, napríklad plastových fliaš bez obsahu vody, alkoholu a zvyškov jedál.
 2. Miestom určeným pre zber jedlých olejov a tukov z domácností je zberné miesto, ktoré určí obec spôsobom v mieste obvyklým.
 3. Držiteľ odpadu odovzdá jedlé oleje a tuky z domácností na zberné miesto, alebo priamo oprávnenej osobe.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

dnes je: 21.10.2019

meniny má: Uršuľa

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka