Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Nová Dedina
Hľadať
 
 

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstvaVytlačiť
 

Starosta obce Nová Dedina

Vec : Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov
a Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva v Novej Dedine zvolávam zasadnutie obecného zastupiteľstva OZ č. 21/2018

na deň 16. mája 2018 (streda) so začiatkom o 17:00 hodine
Miesto zasadnutia: sobášna miestnosť OcÚ

Návrh programu rokovania:
1. Otvorenie zasadnutia OZ a návrh na schválenie programu rokovania
2. Určenie zapisovateľa, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ
4. Informácia o vybraných činnostiach starostu obce
5. Interpelácia poslancov OZ
6. Správa hlavného kontrolóra obce z vykonanej kontroly
7. Návrh na schválenie plánu kontrol hlavného kontrolóra obce za II. polrok 2018
8. Správa nezávislého audítora o účtovnej závierke k 31.12.2017
9. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu za rok 2017
10. Schválenie Záverečného účtu obce Nová Dedina za rok 2017 a použitie prebytku
hospodárenia za rok 2017 na tvorbu rezervného fondu
11. Žiadosť pán Dušan Rusnáček o povolenie zorganizovania kultúrnych podujatí
12. Žiadosť pán Ing. Patrik Bob o okamžitú opravu výtlkov prístupovej cesty a zároveň
riešenie dlhoročného problému s uvedenou cestou za rodinným domom
13. Žiadosť pani Adriana Fašáneková o vrátenie finančných prostriedkov na STL
distribučný a pripojovací plynovod
14. Rôzne
15. Diskusia
16. Záver


                                                                                                     Mgr. Pavol Novák
                                                                                                          starosta obce


 
 

dnes je: 20.3.2019

meniny má: Víťazoslav, Klaudius

webygroup
ÚvodÚvodná stránka