Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Nová Dedina Hľadať
 
 

Vyhlásenie výberového konania na funkciu riaditeľa združenia obcí pre separovaný zber TATIAR Vytlačiť
 

Vyhlásenie berového konania na funkciu riaditeľa združenia obcí pre separovaný
zber" TATIAR"

Združenie obcí pre separovaný zber" TATIAR "
Čierne blato 38, 935 05 Pukanec

vyhlasuje berové konanie na obsadenie miesta riaditeľa združenia obcí pre     separovaný zber" TATIAR"

Čierne blato 38, 935 05 Pukanec

Predpokladaný nástup do funkcie: 01.01.2019

Kvalifikačné predpoklady: minimálne stredoškolské vzdelanie, výhodou je vysokoškolské                                                              vzdelanie

Ďalšie požiadavky: - znalosť všeobecne záväzných predpisov v oblasti odpadového  

                                    hospodárstva a v oblasti pracovno-právnych a                              

                                    ekonomických vzťahov

      - znalosť všeobecne záväzných predpisov v oblasti verejnej

           správy a samosprávy

                                  -  organizačné, komunikačné a riadiace schopnosti

                                   - flexibilita, zodpovednosť a spoľahlivosť

                    - počítačové znalosti: MS Windows, MS Word, Microsoft Excel, Internet

  • znalosť zákona o verejnom  obstarávaní
  • prax minimálne 3 roky v riadiacej funkcii

Zoznam požadovaných dokladov:

- písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania, telefonický kontakt

- kópia dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní

- štruktúrovaný profesijný životopis

- písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového

konania v zmysle zákona 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov

 

Mzdové podmienky v zmysle zákona č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov min.  901,50 €

Termín a miesto podania žiadosti:

Žiadosť do výberového konania a požadované doklady do výberového konania doručte do
14.12.2018 na adresu:

Obec Pukanec, Ing. Ján Rievaj, predseda združenia, Námestie mieru 11, 935 05 Pukanec,  Obálku označte heslom: VÝBEROVÉ KONANIE

Termín, čas a miesto výberového konania: 19.12.2018 o 10,00 hod. v Miestnej knižnici v Pukanci. Uchádzači, ktorí budú spĺňať podmienky, budú dňa 17.12.2018 telefonicky pozvaní na výberové konanie. V prílohe je popis práce riaditeľa združenia.

      Ing. Ján Rievaj
Predseda správnej rady Združenia obcí pre separovaný zber " TATIAR"

 

 

 

Združenie obcí pre separovaný zber „TATIAR“

Čierne blato 38,  935 05 Pukanec

  Riaditeľ        

-) Riaditeľ je štatutárny orgán, ktorý riadi činnosť združenia a koná v jeho mene. Rozhoduje o všetkých záležitostiach združenia, ak nie sú zákonom, zmluvou o zriadení združenia alebo stanovami vyhradené do pôsobnosti iných orgánov.

-) Riaditeľom môže byť fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony, je bezúhonná a má minimálne stredoškolské vzdelanie.

 

-) Riadi výrobné, pracovné a odbytové činnosti, riadi a zodpovedá za celkovú činnosť prevádzky združenia

- vykonáva záležitosti, o ktorých rozhodla a rozhoduje správna rada

- pripravuje a zabezpečuje všetky úkony,  ak sú nutné a potrebné, a smerujú k uzatvoreniu 

  dohôd a zmlúv

- uzatvára zmluvy s dodávateľmi a odberateľmi

- uzatvára pracovné zmluvy so zamestnancami

- podieľa sa na príprave rozpočtu

- sleduje evidenciu dochádzky – robí pracovné listy každého zamestnanca s denným popisom  

   práce, pripravuje všetky podklady pre vypracovanie miezd,  zadeľuje prácu pracovníkom,

- vedie denník dispečera, vypisuje záznam o prevádzke vozidla nákladnej dopravy  na každý   

  deň, mesačne robí spotrebu PHM na vozidlá

- vedie agendu odpadového hospodárstva,

      Evidenčné listy odpadov

      Ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním

      Evidenčný list zariadenia na zhodnocovanie odpadov

      pripravuje zberové kalendáre pre 23 obcí združenia

            rozúčtovanie – zber a uloženie zmesového odpadu z obcí

            pripravuje ročne pre obce do štatistiky údaje o odpadoch

            robí prehľad fakturácie predaného triedeného odpadu a podklady k fakturácii

-  eviduje  pokladňu – VPD a PPD

-  dbá na kvalitu a správnosť triedenia odpadu  

-  zabezpečuje odbyt vytriedeného odpadu – prepravu, nakládku

-  vybavuje podnety a sťažnosti z obcí združenia

-  sleduje zostatky mýta vozidiel

-  Aktualizuje súhlasy na prevádzkovanie zariadenia, registrácie na činnosť- Okresný úrad 

   odbor starostlivosti i životné prostredie

-  pracuje na projektoch

-  podáva žiadosti o finančné príspevky

   a mnoho ďalších úkonov týkajúcich sa  chodu prevádzky združenia a pracovných vzťahov

 

 

 


 
 

dnes je: 18.8.2019

meniny má: Elena, Helena

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka