Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Nová Dedina Hľadať
 
 

Program zasadnutí OZ

 Program najbližšieho zasadnutia Obecného zastupiteľstva

 
 Starosta obce NOVÁ DEDINA
V Novej Dedine

 

 

Podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva v Novej Dedine  zastupiteľstva

 

OZ č. 1/2018

obecného zastupiteľstva

 

na deň 14. decembra 2018 (streda) so začiatkom o 17:00 hodine

Miesto zasadnutia: sobášna miestnosť OcÚ

 

Program rokovania:

 1. Návrh programu rokovania:
  1. Otvorenie zasadnutia OZ a návrh na schválenie programu rokovania
  2. Určenie zapisovateľa, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
  3. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ
  4. Interpelácia poslancov OZ
  5. Návrh zmeny obecného rozpočtu
  6. Návrh na čerpanie rezervného fondu
  7. Návrh dodatku č. 1 k VZN č. 2/2017 o miestnom poplatku za komunálny odpad a
  drobný stavebný odpad
  8. Návrh dodatku č. 10 k VZN č. 1/Š/2011 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy
  na žiaka a dieťa materskej školy a školských zariadení
  9. Žiadosť Dušana Rusnáčeka o povolenie usporiadania spoločenskej akcie BYE BYE
  SUMMER 2019
  10. Žiadosť Petra Titurusa o zmenu uznesenia č. 40/21/2018 z 21.rokovania OZ o trvalom
  vyňatí poľnohospodárskej pôdy.
  11. Informácia o výsledku kontroly zameranej na Efektívnosť a účinnosť triedeného zberu
  komunálneho odpadu vykonaná NKÚ Slovenskej republiky
  12. Rôzne
  13. Diskusia
  14. Záver

 

Vyvesené na úradnej tabuli obce dňa: 07.12.2018

   Mgr. Pavol Novák

                                                                                                                           starosta obce

 

 

 


 

dnes je: 14.10.2019

meniny má: Boris

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka