Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Nová Dedina Hľadať
 
 

SWOT analýza prostredia

SWOT ANALÝZA obce NOVÁ DEDINA

Silné stránky
Slabé stránky
-      výhodná geografická poloha obce (okresné mesto Levice 9 km)
-      dostatok pracovných príležitostí v okresnom meste Levice
-      prepojenie obecnej komunikácie na hlavnú cestnú sieť
-      vysoký podiel obyvateľstva v produktívnom veku
-      pozitívne migračné saldo - prevláda počet prisťahovaných
-      obec je členom Regionálneho združenia miest a obcí Tekov, ktoré si pripravuje integrovanú stratégiu a MAS typu LEADER
-      zrealizovaná  plynofikácia obce
-      existencia separácie odpadov a riadený zber TKO
-      primeraná sociálna starostlivosť o starších občanov zo strany obce
-      fungujúca základná a materská škola v obci
-      existencia športového areálu
-      fungujúca obecná knižnica
-      funkčné zdravotnícke zariadenie
-      fungujúci futbalový klub, dobrovoľný hasičský zbor, jednota dôchodcov, urbárska spoločnosť v obci
-      dlhoročná história obce a uchovávanie kultúrnych tradícií a folklóru, kultúrne podujatia
-      existencia oficiálnej web stránky obce
 
-          nedostatočná úroveň strategického plánovania v obci
-          nerozvinuté agroturistické a ubytovacie služby
-          málo pracovných príležitostí v obci
-          málo pracovných príležitostí pre mladých ľudí s vysokoškolským vzdelaním v obci
-          dlhodobý negatívny stav vo vývoji prirodzeného prírastku - prevládajú zomrelí
-          každoročný pokles novo narodených detí
-          nevysporiadané vlastnícke vzťahy na území bývalého PD
-          nevyhovujúci stav verejného osvetlenia
-          absencia kanalizácie a napojenia na ČOV
-          zlý technický stav miestnych komunikácií
-          nedostatočná informovanosť obyvateľstva o stave životného prostredia
-          čierne skládky odpadov
-          absencia oddychovo - rekreačnej zóny v obci
-          nedostatočná technická vybavenosť kultúrneho domu
-          absencia detského lekára
-          každoročný pokles počtu žiakov základnej školy
-          migrácia školskej mládeže do škôl okresného mesta Levice za športom
-          nevyhovujúci technický stav budovy základnej školy
-          nevýrazná propagácia obce
-          málo kultúrnych aktivít
Príležitosti
Ohrozenia
-          zvýšenie informovanosti obyvateľov a podnikateľov o rozvojových zámeroch obce
-          existencia  dostatku ľudských zdrojov a  vhodných prírodných podmienok pre rozvoj poľnohospodárstva
-          vytvorenie nových pracovných miest najmä v malom a strednom podnikaní a službách
-          rekonštrukcia miestnych komunikácií a verejného osvetlenia
-          realizácia obecnej  kanalizácie, ČOV
-          rozšírenie internetu v obci a zriadenie internetovej miestnosti v obci
-          v spolupráci s okolitými obcami vybudovanie modernej siete cyklotrás v okolí
-          prepracovanie  a rozšírenie separovaný zber odpadov v obci, zvýhodňovanie občanov separovaných odpad
-          vybudovanie oddychovej zóny
-          rozšírenie opatrovateľskej služby 
-          zriadenie denného stacionára pre dôchodcov
-          rekonštrukcia zdravotného strediska
-          komplexná rekonštrukcia budovy ZŠ a modernizácia telocvične
-          posilnenie aktivít ZŠ smerom k športovým aktivitám
-          posilnenie využívania výpočtovej techniky v škole
-          zabezpečenie rekonštrukcie a modernizácie budovy kultúrneho domu a vytvorenie centra - námestie kultúry v obci
-          dobudovanie, rekonštrukcia a modernizácia – miestnych  chodníkov
-          podpora rozvoja regionálnej  turistiky (kultúrne podujatia, folklórne slávnosti, historické pamiatky a iné)
-          lepšia koordinácia a propagácia kultúrnych aktivít obce ale aj obce ako takej
-          zefektívnenie spolupráce s okolitými obcami
-          budovanie funkčných partnerstiev v rámci regiónu i mikroregiónu
-          podpora bývania pre mladých, výstavba nájomných bytov
-          zlepšenie prístupu malých a stredných podnikateľov k financiám
 
 
-          pomalá výstavba, modernizácia a rekonštrukcia technickej infraštruktúry
-          nedostatok investičného kapitálu
-          neochota obyvateľov uskutočňovať podnikateľské aktivity
-          veľká administratívna náročnosť pre získanie financií zo štátnych dotácií a z fondov EU
-          zhoršenie zdravotného stavu obyvateľstva vplyvom znečisteného životného prostredia
-          nedostatok finančných prostriedkov na údržbu existujúcich športových objektov
-          odliv talentovanej mládeže za lepšími športovými podmienkami
-          nedostatok finančných prostriedkov na šírenie miestnej kultúry a tradícií za hranice obce
-          ponechanie budovy kultúrneho domu v súčasnom stave
-          narastajúca migrácia obyvateľov obce za prácou mimo obec, mimo región
-          odchod mladých a produktívnych ľudí do zahraničia za prácou
-          neriešenie vlastníckych vzťahov na území bývalého PD
-          znižujúci sa počet zamestnancov v poľnohospodárstve
 
 
SWOT - KOMPLETNÁ NALÝZA OBCE NOVÁ DEDINA (súbor na stiahnutie)
 

dnes je: 18.9.2019

meniny má: Eugénia

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka