Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Nová Dedina Hľadať
 
 

Voľby do Európskeho parlamentu 2019

Mailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

 

E-mailová adresa:                                     matrika@novadedina.sk

 

 

 


 

EP 1-page-001.jpg


 

klik pre zväčšenie


 

Informácie pre voliča

EP19_InformáciaA5.pdf(315.6 kB)súbor na stiahnutie
2019_028.pdf(142.9 kB)Vyhlásenie

INFORMÁCIA PRE VOLIČA

Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju
totožnosť predložením občianskeho preukazu alebo pobytového preukazu občana Európskej únie.

Ak bol voličovi na jeho žiadosť vydaný hlasovací preukaz, predloží spolu s občianskym preukazom alebo pobytovým preukazom občana Európskej únie hlasovací preukaz, ktorý mu okrsková volebná komisia odoberie. Potom okrsková volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov a vydá voličovi hlasovací lístok a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce.


Volič, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a ani na území iného členského štátu
Európskej únie a dostavil sa v deň konania volieb do volebnej miestnosti preukáže svoju totožnosť
predložením slovenského cestovného dokladu a súčasne okrskovej volebnej komisii predloží čestné
vyhlásenie o trvalom pobyte v cudzine. Tlačivo čestného vyhlásenia mu na požiadanie vydá okrsková
volebná komisia. Okrsková volebná komisia takéhoto voliča dopíše do zoznamu voličov, čo zaznamená v jeho slovenskom cestovnom doklade a čestné vyhlásenie o trvalom pobyte v cudzine pripojí k zoznamu voličov. Potom okrsková volebná komisia vydá voličovi hlasovacie lístky a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce. Prevzatie hlasovacích lístkov a obálky potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom.


Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov.
Voličovi, ktorý nevstúpi do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov, okrsková
volebná komisia hlasovanie neumožní.
V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič jeden z hlasovacích lístkov
bez ďalšej úpravy do obálky alebo na jednom z hlasovacích lístkov vyznačí odovzdanie prednostného
hlasu zakrúžkovaním poradového čísla najviac u dvoch kandidátov. Potom hlasovací lístok vloží volič do obálky a následne do volebnej schránky.


Na požiadanie voliča mu okrsková volebná komisia vydá za nesprávne upravené hlasovacie lístky iné. Nesprávne upravené hlasovacie lístky vloží volič do schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov.
Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto,
že nemôže čítať alebo písať a oznámi pred hlasovaním túto skutočnosť okrskovej volebnej komisii, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov inú spôsobilú osobu, aby podľa jeho pokynov a zákona upravila hlasovací lístok a vložila do obálky; takouto osobou nemôže byť člen okrskovej volebnej komisie. Obidve osoby pred vstupom do osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov člen okrskovej volebnej komisie poučí o spôsobe hlasovania a o skutkovej podstate trestného činu marenia prípravy a priebehu volieb.


Volič, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky, môže požiadať, aby obálku do volebnej schránky v jeho prítomnosti vložila iná osoba, nie však člen okrskovej volebnej komisie.
Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať obec a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do
prenosnej volebnej schránky, a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková
volebná komisia zriadená.


Volič je povinný odložiť nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur. V prípade hlasovania mimo volebnej miestnosti, volič nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky znehodnotí pred členmi okrskovej volebnej komisie.


 

dnes je: 18.9.2019

meniny má: Eugénia

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka