Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Nová Dedina Hľadať
 
 

Výbor DHZ Nová Dedina

Zloženie výboru DHZ Nová Dedina:

 

 • Predseda – Mráz Michal
 • Podpredseda – veliteľ – Juroško Branislav
 • Podpredseda – prevencie – Farkaš Štefan
 • Tajomník – Titurus Peter
 • Pokladník – Méres Martin
 • Referentka žien – Jurošková Ľubica
 • Referent mládeže – Múčka Lukáš
 • Strojník / Materiálovo-technický referent – Salaj Ján


Predseda:
Je štatutárnym zástupcom DHZ, ktorý zastupuje DHZ a koná v jeho mene. V rozhodujúcich otázkach spolupracuje s funkcionármi obce, závodov, poľnohospodárskych družstiev a pod. Zabezpečuje činnosť DHZ podľa Stanov DPO SR, uznesení a smerníc vyšších orgánov DPO. Podpisuje všetky písomnosti DHZ. Zúčastňuje sa základného školenia predsedov DHZ, inštruktážno-metodického zamestnania funkcionárov DHZ v okrsku a aktívov, porád, zvolávaných O-ÚV DPO alebo inými občianskymi združeniami v obci.
Zodpovedá:

 • za dodržiavanie Stanov DPO SR, Rokovacieho poriadku DPO SR a ďalších smerníc DPO SR,
 • za rozpracovanie a plnenie uznesení a pokynov vyšších orgánov DPO,
 • za prípravu a priebeh schôdzí výboru DHZ a členských schôdzí DHZ, ktoré riadi,
 • za vypracovanie plánu úloh a plánu práce DHZ a za ich realizáciu,
 • za vybavenie pripomienok, návrhov a sťažností,
 • za správnu deľbu práce medzi členmi výboru DHZ,
 • spolu s tajomníkom DHZ za včasné podávanie správ O-ÚV DPO, orgánom obce a pod.,
 • za správne hospodárenie s vlastným majetkom a majetkom zvereným do starostlivosti DHZ inými orgánmi a organizáciami,

Počas jeho neprítomnosti ho zastupuje na základe osobného poverenia podpredseda – veliteľ, príp. iný poverený člen výboru DHZ.

 

Podpredseda - veliteľ:

 • riadi činnosť hasičského zboru v rozsahu ustanovení zákona a vyhlášok o ochrane pred požiarmi, ako aj ďalších dokumentov z oblasti ochrany pred požiarmi,
 • organizuje školenie a výcvik členov hasičského zboru a každoročne sa s hasičskými družstvami zúčastňuje okresnej /obvodovej/ súťaže DHZ,
 • zodpovedá za akcieschopnosť hasičského zboRu a pripravenosť hasičskej techniky,
 • kontroluje stav hasičskej techniky, výzbroje a výstroja, hasičskej zbrojnice, vodných zdrojov a navrhuje opatrenia na odstránenie nedostatkov,
 • sleduje aktuálnosť požiarnych poplachových plánov a stav signalizačných zariadení a spojovacích prostriedkov, k zisteným nedostatkom navrhuje príslušné opatrenia,
 • zúčastňuje sa zásahov pri požiaroch, vedie dokumentáciu o zásahoch pri požiaroch a predkladá ju obecnému zastupiteľstvu a O-ÚV DPO,
 • kontroluje - vedie knihu o prevádzke hasičskej techniky a agregátov a spotrebe pohonných hmôt,
 • organizuje prípravu členov na získanie odznaku odbornosti a pod.,
 • vedie dokumentáciu o školení a výcviku hasičského zboru; vo všetkých otázkach školenia a výcviku sa riadi plánom pre výcvikový rok a o jeho plnení informuje výbor DHZ,
 • predkladá obecnému zastupiteľstvu správu o činnosti hasičského zboru,
 • absolvuje základné školenie veliteľov, odborné kurzy v Odbornej škole DPO SR, zúčastňuje sa inštruktážno-metodických zamestnaní v okrsku a závery z nich uplatňuje v hasičskom zbore,
 • predkladá návrhy na povýšenie do hodností a vedie evidenciu o priznaných hodnostiach,
 • spolu so strojníkom DHZ predkladá obecnému zastupiteľstvu požiadavky na doplnenie výstroja a výzbroje.


Referent prevencie - preventivár:

 • je zodpovedný za plnenie úloh výcvikového roku v oblasti protipožiarnej prevencii,
 • rozpracúva do plánov hlavných úloh DHZ úlohy protipožiarnej prevencie pre jednotlivé preventívne obdobia a pre jednotlivých členov,
 • spolupracuje s obecným zastupiteľstvom pri zaraďovaní členov DHZ do kontrolných skupín obce na vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok a dohliadok a pre túto činnosť ich odborne pripravuje,
 • podieľa sa na organizovaní odborného školenia členov DHZ a občanov z oblasti protipožiarnej prevencie,
 • vedie dokumentáciu – evidenciu objektov na vykonanie protipožiarnych preventívnych prehliadok, zápisy a záznamy o vykonaní prehliadok a zistených závadách; dokumentáciu o vykonaní protipožiarnych preventívnych prehliadok predkladá obecnému zastupiteľstvu,
 • predkladá výboru DHZ a členskej schôdzi DHZ správy o plnení úloh výcvikového roka z oblasti protipožiarnej prevencii,
 • absolvuje základné školenie preventivárov PO obcí a aktívy preventivárov v okrese, odborné kurzy v Odbornej škole DPO SR a zúčastňuje sa inštruktážno-metodického zamestnania v okrsku. Získané poznatky uplatňuje v činnosti DHZ.

 

Tajomník:

 • je štatutárnym zástupcom DHZ,
 • vedie protokol došlej a odoslanej pošty, vybavuje korešpondenciu DHZ, o čom informuje predsedu DHZ, vedie kroniku DHZ, pokiaľ DHZ nemá povereného člena na jej vedenie
 • podľa plánu a pokynov predsedu DHZ zvoláva zasadnutia výboru DHZ a zasadnutia členských schôdzí DHZ,
 • v spolupráci s ostatnými členmi výboru DHZ spracúva materiály pre výročné členské schôdze DHZ,
 • v spolupráci s ostatnými členmi výboru spracúva hlásenie o činnosti DHZ, predkladá ho výboru DHZ na prerokovanie a po schválení zabezpečuje jeho odoslanie v stanovených termínoch na O-ÚV DPO,
 • píše zápisnice z Výročných členských schôdzí DHZ, ktoré v jednom vyhotovení zasiela do 14 dní O-ÚV DPO,
 • vedie evidenciu členov, vybavuje prihlášky za členov, vedie záznamy o vyznamenaniach, absolvovaní školenia funkcionárov DHZ atď.


Pokladník:
Musí mať s DHZ uzatvorenú dohodu o hmotnej zodpovednosti.
Pri plnení úloh v rámci svojej funkcie zodpovedá hlavne za:

 • správu finančných prostriedkov a evidenciu majetku DHZ,
 • vedenie finančného denníka DHZ a k nemu príslušných účtovných dokladov,
 • zabezpečenie platenia a zúčtovania členských príspevkov; o plnení inkasa pravidelne, najmenej raz polročne informuje výbor DHZ,
 • vykonanie pokladničných operácii, predloženie finančných dokladov na podpis predsedovi DHZ, spolupodpisuje hospodárske dispozície v peňažnom ústave,
 • prípravu návrhu rozpočtu v spolupráci s ostatnými funkcionármi výboru DHZ a jeho predloženie na prerokovanie výboru DHZ a revízorom,
 • predloženie všetkých dokladov o hospodárení DHZ na prekontrolovanie kontrolným a revíznym orgánom DHZ,
 • prípravu správ a výkazov o hospodárení DHZ a predloženie ich výboru DHZ pre Výročné členské schôdze DHZ,
 • hospodárne využívanie finančných prostriedkov a ostatného majetku DHZ, organizovanie inventarizácie majetku,
 • za hospodárenie DHZ, za dodržiavanie smerníc vyšších orgánov o hospodárení s majetkom daného do užívania DHZ.

 

Referent mládeže:

 • v spolupráci so základnou a materskou školou sa stará o rozvoj záujmovej činnosti detí v oblasti ochrany pred požiarmi pri vytváraní kolektívov mladých hasičov – žiackych družstiev pri DHZ,
 • venuje starostlivosť rozvoju práce s mládežou v DHZ, plneniu podielu DHZ na výchove mladej generácie na základe uznesení orgánov DPO SR,
 • pomáha získavať dostatok schopných vedúcich mládeže, ktorým venuje systematickú pozornosť pri príprave a vytvára podmienky pre ich činnosť,
 • za pomoci členov výboru a vedúcich mládeže organizuje zapojenie kolektívov mladých hasičov do hry Plameň a iných hasičských a športových podujatí,
 • získava mládež vo veku 15 – 18 rokov do dorasteneckých družstiev a pripravuje ich do súťaže dorastencov, za spolupráce ostatných členov výboru – najmä veliteľa.

 

Strojník / Materiálovo-technický referent:
Pri menšom počte členov výboru DHZ môže byť táto funkcia spojená s funkciou materiálno-technického referenta.
Je zodpovedný:

 • za zabezpečenie údržby hasičskej techniky a sledovanie vykonávania opráv hasičskej techniky, výstroja a výzbroje, resp. za organizovanie údržby hasičskej zbrojnice,
 • absolvovanie odbornej prípravy strojníkov,
 • za správne používanie a uskladňovanie vecných prostriedkov ochrany pred požiarmi, doplňovanie PHM,
 • spolu s veliteľom hasičského zboru za predloženie požiadaviek obecnému zastupiteľstvu na doplnenie výstroja a výzbroje, podanie návrhu na vyradenie opotrebovanej výstroje a výzbroje a ich súčiastok.

 

Okrem uvedených funkcii môžu byť vo výbore DHZ podľa potreby aj tieto funkcie:

Referentka žien:

 • pomáha výboru DHZ pri získavaní žien do DHZ a pri rozvíjaní ich činnosti,
 • získava ženy k výchove detí k protipožiarnej bezpečnosti a dodržiavaniu zásad protipožiarnej bezpečnosti v školách a v domácnostiach,
 • vedie ženy - členky DHZ k podielu na vykonávaní preventívnych prehliadok a dohliadok organizovaných obecným zastupiteľstvom, k vytváraniu hasičských družstiev žien, ich školeniu a výcviku a zapájaniu do súťaží DHZ na všetkých úrovniach,
 • vedie ženy – členky DHZ k podielu na propagácii ochrany pred požiarmi, na rozvíjaní kultúrnej a spoločenskej činnosti.

 

dnes je: 18.9.2019

meniny má: Eugénia

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka